Avís legal i condicions d’ús

TERMES I CONDICIONS D’ÚS

Aquest avís és aplicable a tots els usuaris del lloc web.

Informació general del titular del lloc web

L’exploració del lloc web de Simon Berrill ubicat al domini www.traductoringlesprofesional.es (en endavant, el lloc web), i de qualsevol de les pàgines a les que a través del mateix es pugui accedir, implica que l’usuari necessàriament ha llegit , entén i accepta la “Política de Privacitat” i els “Termes d’ús” d’aquest Lloc Web. En cas que no estigui d’acord amb els termes i condicions descrits en aquests textos legals, l’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar aquest Lloc Web.

a) Continguts propis. En aquest lloc web es posa a disposició dels usuaris informació gratuïta que els pot resultar d’interès.

Els usuaris del lloc web poden fer ús privat del lloc web i del seu contingut. En cap cas podran fer ús comercial dels mateixos, ni alterar en qualsevol manera, reproduir més enllà del seu ús privat, distribuir-los o comunicar-los públicament.

Qualsevol còpia o ús no autoritzat del disseny o contingut que difereixi de l’expressament permès per nosaltres, en el seu caràcter de titular dels drets de propietat intel · lectual, afectarà els drets de l’esmentat titular.

Queda estrictament prohibida la utilització dels continguts del Lloc Web amb qualsevol propòsit o de qualsevol manera diferent de la permesa per nosaltres en aquestes “Condicions d’ús”.

L’Usuari d’aquest lloc web es compromet a respectar els drets esmentats i a evitar qualsevol actuació que pogués perjudicar-los. En aquest sentit deixem feta expressa reserva de l’exercici de totes les accions, tant civils com penals, emparen els legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

b) Formulari de contacte. Els visitants poden contactar amb el propietari del lloc web a través del formulari de contacte, que compleix la normativa vigent de protecció de dades tal com es descriu en la “Política de Privacitat”.

Ús de cookies i altres tecnologies

El lloc web utilitza cookies durant la navegació per les seves pàgines web amb la finalitat de personalitzar el servei ofert. Una galeta és un petit fitxer de dades que s’instal la a l’equip, sense altra finalitat que la de recordar al proveïdor un accés anterior i poder així oferir directament aquella informació que resulti del seu interès i estigui actualitzada.

En cap cas les cookies utilitzades pel lloc web permeten descobrir la seva identitat ni realitzar altres operacions que no siguin el mer control del nombre d’accessos als nostres serveis i continguts de forma general, per a l’elaboració de nous serveis i productes que responguin a les necessitats del nostre públic.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador, d’acord amb les instruccions contingudes i en els seus manuals de configuració, de manera que l’avisi de la recepció i acceptació de cookies.
Cal recordar que en ocasions, la no acceptació de la cookie pot suposar que no accedeixi a tota la disponibilitat el servei o s’hagi de registrar cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el seu previ registre. Pel que fa als serveis prestats per tercers proveïdors o persones alienes a sjbtranslations.com consulti sobre l’ús de cookies pels mateixos i de la utilització que pretenen fer de les mateixes.

Altres tecnologies

El lloc web podrà recollir i utilitzar les dades relatives al tipus de cercador que utilitza, els arxius que sol · licita, i el domini i país des del qual sol · licita la informació, amb la finalitat de millorar el nostre servei on-line i satisfer millor les seves necessitats.

El lloc web fa servir productes de Google per a les estadístiques i estudis de sobre els usuaris, fem servir galetes per recollir informació de manera anònima sobre el trànsit del nostre lloc i proveir dades com pàgines visitades, URL de referència, navegador web utilitzat i altres dades disponibles públicament que no ens permeten identificar als nostres visitants de manera individual.

Vostè pot llegir més sobre el funcionament del servei d’estadístiques a la pàgina que conté la Política de Privacitat de Google Analytics.

Accés al lloc web

L’accés a aquest Lloc Web és lliure i gratuït.

Dades personals

L’usuari que lliure i voluntàriament es doni d’alta com a usuari registrat o ens comuniqui les seves dades personals a través dels procediments establerts en aquest Web, ens autoritza expressament al seu tractament conforme al descrit en la “Política de Privacitat” d’aquest Lloc Web i sempre respectant la legislació vigent en cada moment en matèria de dades de caràcter personal i serveis de la societat de la informació. Qualsevol usuari podrà en qualsevol moment exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades personals a través del procediment establert a aquest efecte en la “Política de Privacitat”.

Hipervincles

El lloc web pot contenir enllaços amb altres llocs web que són editats, controlats, mantinguts o supervisats per nosaltres.

La funció dels links que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web.

No serem en cap cas responsables del contingut obtingut a través d’aquests enllaços. Aquells usuaris que desitgin establir hipervincles al present Lloc Web hauran d’abstenir-se de realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre el lloc web o el seu contingut.

En cap cas es declararà ni es donarà a entendre que autoritzem l’hipervincle, o que supervisa, aprova o assumeix de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s’estableixi l’hiperenllaç al lloc web.

L’establiment de l’enllaç no suposa en cap cas l’existència de cap relació entre nosaltres i el titular de la pàgina web en la qual s’estableixi el mateix. No s’establiran hipervincles al lloc web en pàgines web que incloguin informació o continguts il · lícits, immorals o contraris als bons costums, a l’ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de tercers.
Els hipervincles que, si escau, i respectant les exigències anteriorment exposades, s’estableixin al lloc web des d’altres pàgines web permetran l’accés al lloc web, però no reproduiran el seu contingut cap manera.

No garantim la total actualització, exactitud i/o disponibilitat en tot moment dels continguts del seu lloc web, si bé farem tot el possible perquè així sigui.

Tot i que desitgem donar als usuaris a través del lloc web un servei continuat, el mateix podria ser interromput per circumstàncies de diversa mena. En aquest cas, intentaríem avisar als seus usuaris amb la necessària antelació, sempre que això fos possible, sense responsabilitzar-nos en cap cas dels perjudicis que pugui suposar per a l’usuari la interrupció del servei d’accés a aquest lloc web.
Normativa legal i jurisdicció aplicable La “Política de Privacitat” i les presents “Condicions d’ús” d’aquest lloc web, així com la resta del contingut del mateix, s’han realitzat respectant en tot moment la legislació aplicable, especialment, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i comerç electrònic, i podran ser revisats i modificats en qualsevol moment per tal d’adaptar-se a qualsevol modificació de la legislació vigent. En aquest cas, el nou contingut resultarà aplicable des del moment en què la seva modificació sigui publicitada en el Lloc Web, resultant accessible per als usuaris.

L’ús del lloc web, incloent l’accés pels usuaris i la navegació a través del mateix, és lliure però implica l’acceptació expressa i el compliment de la “Política de Privacitat” i els “Termes d’ús” d’aquest Lloc Web i de la legislació espanyola aplicable.

Tota controvèrsia o conflicte que pugui sorgir com a conseqüència de l’ús del lloc web serà resolt d’acord amb la legislació vigent a Espanya, i es sotmetrà a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’usuari, quan es trobi aquest a Espanya, o a la dels Jutjats i Tribunals de Madrid, quan es trobi fora d’Espanya, renunciant expressament a qualsevol altre fur o jurisdicció que en Dret pugui correspondre.

Condicions legals aplicables als usuaris registrats del lloc web Mitjançant l’adquisició de la condició d’Usuari registrat al nostre lloc web, l’Usuari manifesta expressament conèixer les condicions legals, es compromet a complir-les i assumeix íntegrament la responsabilitat, contractual i extracontractual que pugui generar seu incompliment, tant enfront de nosaltres com davant de tercers perjudicats per l’incompliment.

Els Usuaris registrats nostre lloc web declaren conèixer expressament i acceptar que:

  • Els comentaris que faciliten la pàgina web són de la seva exclusiva responsabilitat i per tant, respondran davant any davant de tercers pels mateixos.
  • Que no realitzem cap control editorial dels comentaris i actuem com a simple mitjà d’interacció entre els seus usuaris i en conseqüència no té cap responsabilitat per aquests comentaris, més enllà de la que pogués atribuir-expressament la Llei per la seva condició de prestador de serveis d’allotjament de continguts a la xarxa.
  • Això no impedeix que quan els responsables del lloc web tinguin coneixement de la realització pels usuaris de qualsevol conducta contrària a la llei, l’ordre o els principis generals de l’ordenament jurídic vigent, puguin retirar del lloc web aquells comentaris que constitueixin aquestes conductes a instàncies de tercers perjudicats o de les autoritats competents.
  • L’usuari serà responsable directe de les reclamacions que puguin plantejar per tercers perjudicats pels comentaris facilitats.

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Informació general La política de privacitat que es descriu a continuació només és aplicable al present Lloc Web, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el domini www.traductoringlesprofesional.es, i declinem qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privacitat i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web als quals es pugui accedir a través dels hipervincles ubicats en aquest lloc web i no gestionats directament per nosaltres.

Desitgem posar en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc Web que aquesta declaració reflecteix la política en matèria de protecció de dades que seguim. Aquesta política s’ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, és a dir, entre altres, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (en endavant LOPD) i el Reial Decret 994/1999, de 11 de Juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal (d’ara endavant Reglament 994/1999).

Recollida de dades de caràcter personal

No demanem voluntàriament dades de caràcter personal dels usuaris d’aquest lloc web. Les úniques dades que es demanen dels Usuaris són, en cas que vulguin passar a ser usuaris registrats, un nom d’usuari, que pot correspondre o no amb el nom real de l’Usuari i una adreça de correu electrònic.
En conseqüència només disposarem de les dades personals d’aquells Usuaris que voluntàriament vulguin proporcionar a través del qüestionari de registre d’usuaris. Només en aquests casos en què l’Usuari ho desitgi, i sempre de forma voluntària, podrà comunicar les seves dades de caràcter personal.

Aquestes dades proporcionades voluntàriament per l’usuari podran ser incorporades a un fitxer automatitzat, registrat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sota la nostra titularitat. En conseqüència, l’Usuari que voluntàriament ens proporcioni les seves dades personals, accepta expressament el tractament de les mateixes, amb l’exclusiva finalitat de gestionar la seva condició d’Usuari registrat en aquest lloc web.

En qualsevol cas, les dades recollides seran tractades sempre respectant la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Mesures de seguretat

Les dades personals que ens comuniqui l’Usuari del Lloc Web, poden ser emmagatzemades en bases de dades automatitzades o no, la titularitat ens correspon en exclusiva, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la LOPD i en el Reglament 994/1999.

La comunicació entre els usuaris i el lloc web no utilitza un canal segur, i les dades transmeses no són xifrades, per la qual cosa sol·licita als Usuaris que s’abstinguin d’enviar aquelles dades personals que mereixin la consideració de dades especialment protegides en els termes l’article 7 de la LOPD, ja que les mesures de seguretat aplicables a un canal no segur ho fan desaconsellable.

Finalitat del tractament de les dades

Les dades de caràcter personal que siguin comunicades voluntàriament per l’Usuari es destinaran únicament a la finalitat concreta de gestionar la seva condició d’Usuari registrat i seran tractades amb la més absoluta confidencialitat, destinades únicament a aquelles finalitats per a les quals van ser recollides i de les que expressament s’informa a l’usuari en el moment de la seva recollida en la present Política de Privacitat.

Cessió de dades

Les dades de caràcter personal recollides a través d’aquest Lloc Web no seran objecte de cessió a cap altre subjecte ni empresa, llevat als subjectes i en els supòsits concrets que aquesta cessió es trobi emparada per la LOPD.

L’Usuari que voluntàriament ens comuniqui les seves dades a través d’aquest Lloc Web consenteix expressament la utilització d’aquestes dades personals per a l’enviament d’informació comercial.
Qualitat de les dades: drets d’accés, oposició, rectificació i cancel · lació.

Ens comprometem a mantenir en tot moment, les dades personals que voluntàriament hagin proporcionat els usuaris d’aquest lloc web, actualitzades, de manera que responguin verídicament a la identitat i característiques personals d’aquests usuaris. Per això, qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal que ens subministren, mitjançant comunicació electrònica dirigida a nosaltres a l’adreça simonberrill@sjbtranslations.com.