Condicions generals

Condicions generals del negoci per a encàrrecs de feina

En aquest document: Cap part d’una clàusula numerada no es pot llegir de manera separada de qualsevol altra de les parts. Els títols de les seccions es proporcionen únicament per conveniència.

Definicions

1. El “traductor” és la part que proporciona la traducció. El traductor serà el creador de la traducció llevat que s’informi el client explícitament del contrari.

L’“encàrrec de traducció” és l’elaboració de la traducció o qualsevol altra tasca relacionada amb la traducció, com revisar, editar, etc., que requereixi les habilitats de traducció del traductor. No inclou la redacció ni l’adaptació.

El “client” és la part que encarrega la traducció. El client pot ser una persona física o jurídica, incloent-hi, només a tall d’exemple, particulars, empreses o associacions.

El “material original” és qualsevol text o altre mitjà que contingui la informació de l’encàrrec de traducció; es pot tractar de text, so o imatges.

Drets d’autor en el material original i drets de traducció

2. El traductor accepta una comanda del client amb l’enteniment que l’acompliment de l’encàrrec de traducció no infringeix cap dret d’un tercer o tercers. El client es compromet a mantenir el traductor indemne de qualsevol reclamació per infracció de drets d’autor o altres drets de propietat intel·lectual en qualsevol cas. Així mateix, el client es compromet a mantenir el traductor indemne de qualsevol acció legal, incloent-hi la difamació, que pugui sorgir com a resultat del contingut del material original o de la seva traducció.

Tarifes: pressupostos (vinculants) i estimacions (no vinculants)

3. En absència d’un acord específic, el traductor establirà la tarifa de l’encàrrec de traducció segons la descripció del client del material original, el propòsit de la traducció i les instruccions per a la traducció. El traductor no donarà un pressupost en ferm fins que hagi vist o escoltat tot el material original i hagi rebut instruccions clares i inequívoques per part del client. Quan correspongui imputar l’IVA, es cobrarà afegint-lo a la tarifa pressupostada. Qualsevol pressupost, estimació o pacte econòmic que el traductor hagi elaborat segons la descripció de la feina que li hagi indicat el client pot estar subjecta a modificacions per acord entre les parts si, segons l’opinió del traductor, un cop vist o escoltat el material original, aquesta descripció és materialment inadequada o inexacta. Qualsevol tarifa pactada per a una traducció que presenti dificultats especials latents de les quals cap de les parts podia tenir coneixement en el moment d’elaborar el pressupost i la seva acceptació es renegociarà, sempre que aquestes circumstàncies es comuniquin a l’altra part al més aviat possible després d’haver-les detectat. Una estimació no es considerarà vinculant; es presenta únicament a títol informatiu o com a orientació.

4. Subjecte al que estipula la clàusula 3 anterior, un pressupost vinculant que presenti el traductor després d’haver vist o escoltat tot el material original tindrà una validesa de 30 dies a comptar des de la data en què s’hagi presentat; després d’aquest termini, el pressupost pot estar subjecte a revisió.

5. Per defecte, el traductor es farà càrrec de les despeses d’enviament de l’encàrrec de traducció. Quan el client sol·liciti un lliurament que impliqui un preu més elevat que el cost habitual d’un lliurament estàndard, el client haurà de fer-se càrrec del cost addicional. Si aquest cost addicional és resultat d’una acció o omissió del traductor, no l’assumirà el client, llevat que es pacti el contrari.

6. Es podran aplicar recàrrecs suplementaris, per exemple, els derivats de:

 • Text discontinuat, maquetació complicada o altres mètodes de maquetació o presentació que comportin temps o recursos addicionals.
 • Document poc llegible o mitjà de so poc audible.
 • Recerca terminològica.
 • Certificació.
 • Feines prioritàries o fora de l’horari d’oficina per poder complir amb el termini o altres requisits del client.

La naturalesa d’aquests recàrrecs es pactarà per endavant.

7. Si s’efectua algun canvi en el text o es modifiquen els requisits del client quan el traductor ja hagi començat amb l’encàrrec de traducció, se n’ajustaran la tarifa, els recàrrecs aplicables i el termini de lliurament d’acord amb la feina addicional que comporti la modificació.

Lliurament

8. Qualsevol data o dates de lliurament pactades entre el traductor i el client seran vinculants únicament després que el traductor hagi vist o escoltat tot el material original i hagi rebut les instruccions completes per part del client. Les dates de lliurament s’han de pactar específicament per escrit. Llevat que es pacti el contrari, el traductor enviarà la traducció de la manera en què el client pot esperar raonablement rebre-la i no més tard del final del dia hàbil del client en la data de lliurament pactada.

Pagament

9. La totalitat del pagament al traductor s’ha d’efectuar com a molt tard 30 dies després de la data de la factura i pel mètode de pagament especificat. Per a encàrrecs o textos llargs, el traductor pot demanar un pagament inicial i pagaments parcials periòdics en les condicions que es pactin.

10. El pagament de qualsevol factura, part d’una factura o qualsevol altre pagament s’efectuarà en la data de venciment acordada entre les parts o, en absència d’aquest acord, dins del període estipulat a la clàusula 9. Quan el lliurament sigui a terminis i s’hagi notificat que un dels pagaments parcials ha vençut, el traductor té dret a deixar de treballar en l’encàrrec en qüestió fins que s’efectuï el pagament pendent o fins que es pactin unes altres condicions. Això es durà a terme sense perjudici de les quantitats pendents i sense cap responsabilitat per al client o qualsevol tercer.

Drets d’autor de les traduccions

11. Si no es pacta el contrari específicament per escrit, els drets d’autor de la traducció seran sempre propietat del traductor.
El traductor pot fer servir, vendre o revendre qualsevol traducció no confidencial o qualsevol part o registre de la traducció a la qual no afectin drets d’autor, el privilegi professional legal o la immunitat d’interès públic. Quan els drets d’autor siguin cedits o autoritzats, l’anterior serà efectiu únicament després del pagament total de la tarifa pactada. Els drets d’autor de qualsevol part completa o residual d’una traducció continuaran sent propietat del traductor, i les condicions aplicables a la cessió dels drets d’autor i la concessió d’una autorització de publicació seran les especificades anteriorment en relació amb una traducció completada.

12. Llevat que es pacti el contrari per escrit, quan el traductor es reservi els drets d’autor, qualsevol text publicat amb la traducció ha de tenir la declaració següent: “© Text en anglès de (nom del traductor), (any)”, segons correspongui per a cada cas particular.

13. Quan el traductor cedeixi els drets d’autor i la traducció s’imprimeixi posteriorment per distribuir-la, el client haurà de reconèixer la tasca del traductor amb els mateixos pes i estil que els utilitzats per reconèixer l’impressor o altres parts involucrades en l’elaboració del document acabat, amb la declaració següent: “Traducció a l’anglès de (nom del traductor)”, segons correspongui per a cada cas particular.

14. Quan una traducció s’hagi d’incloure en un sistema de memòria de traducció o qualsevol altre corpus, el traductor podrà autoritzar l’ús de la traducció per a aquest propòsit a canvi d’una tarifa pactada. Aquesta incorporació i ús es podran efectuar únicament després que el traductor hagi concedit per escrit l’autorització per a aquest propòsit i hagi rebut íntegrament el pagament de la tarifa pactada. L’obligació de notificar al traductor que s’utilitzarà la traducció recau sobre el client.

15. Totes les traduccions estan subjectes al dret d’integritat del traductor. Si la traducció es modifica o s’altera d’alguna manera sense el consentiment exprés per escrit del traductor, aquest no serà responsable en cap cas de les modificacions esmentades o de les seves conseqüències. Si el traductor es reserva els drets d’autor de la traducció i en el cas de les traduccions amb finalitats legals, no es poden modificar o alterar sense el consentiment exprés per escrit del traductor. El traductor pot renunciar específicament al dret d’integritat per endavant.

Confidencialitat i custòdia dels documents del client

16. No es considerarà confidencial cap document que calgui traduir llevat que el client ho indiqui expressament. No obstant això, el traductor exercirà la deguda discreció pel que fa a la divulgació a qualsevol tercer en tot moment de qualsevol informació que continguin els documents originals del client o les seves traduccions sense el consentiment exprés del client. Tot i això, el traductor podrà consultar amb un tercer dubtes terminològics específics de la traducció, sempre que no divulgui material confidencial.

17. El traductor serà responsable de la custòdia dels documents i les traduccions del client, i en garanteix l’eliminació de manera segura.

18. Si el client ho sol·licita, el traductor assegurarà el transport dels documents traduïts, però aquesta assegurança anirà a càrrec del client.

Cancel·lació i frustració

19. Si es confirma un encàrrec de traducció i posteriorment es cancel·la, es redueix o es frustra per acte o omissió del client o d’un tercer, el client, excepte en les circumstàncies descrites a la clàusula 21, pagarà al traductor l’import total de la comanda, llevat que es pacti el contrari per endavant. Es posarà a disposició del client tota la feina completada fins a aquell moment.

20. Si un client sol·licita la suspensió de pagaments, es declara insolvent, en fallida o en concurs de creditors, el traductor tindrà dret a rescindir el contracte.

21. Ni el traductor ni el client seran responsables davant de l’altra part o d’un tercer per les conseqüències resultat de circumstàncies totalment fora de control de qualsevol de les parts. El traductor notificarà al client, al més aviat possible, qualsevol circumstància que pugui perjudicar la capacitat del traductor per complir amb les condicions de la comanda del client, i l’ajudarà, en la mesura del possible, a trobar-hi una solució.

Reclamacions i disputes

22. L’incompliment per part del traductor dels requisits pactats per a la comanda o de proporcionar una traducció adequada per al propòsit estipulat donarà dret al client a:

1) Reduir, amb el consentiment del traductor, la tarifa de l’encàrrec per un import igual al cost necessari per solucionar-ne les deficiències.

2) Cancel·lar qualsevol altra comanda en què el traductor ja estigui treballant. Aquest dret s’aplicarà únicament després que s’hagi donat al traductor l’oportunitat de modificar la feina perquè compleixi amb els estàndards requerits. Aquest dret no s’aplicarà llevat que s’hagin notificat al traductor per escrit tots els suposats defectes de la traducció.

23. El client ha de notificar al traductor (o viceversa) qualsevol reclamació relacionada amb l’encàrrec de traducció en el termini d’un mes a comptar des de la data de lliurament de la traducció. Si les parts no arriben a un acord, la part més diligent pot remetre l’assumpte al Comitè d’Arbitratge de l’Institut de Traducció i Interpretació del Regne Unit. Aquesta tramesa s’haurà de dur a terme, com a molt tard, dos mesos després de la data de presentació de la primera reclamació.

24. Si una disputa no es pot resoldre de mutu acord o si qualsevol de les parts es nega a acceptar l’arbitratge, les parts estaran subjectes a la jurisdicció dels Tribunals de Barcelona.

Responsabilitat

25. El traductor durà a terme l’encàrrec de traducció amb l’habilitat i la cura raonables i d’acord amb les disposicions i l’esperit del Codi de Conducta Professional de l’Institut de Traducció i Interpretació del Regne Unit. Si el temps i els costos ho permeten, el traductor s’esforçarà al màxim per tal de fer la feina el millor possible segons les seves capacitats, coneixements i opinions, i consultarà els experts que estiguin disponibles en cada moment. La traducció serà adequada per al seu propòsit i públic objectiu, així com per al nivell de qualitat especificat. Llevat que es pacti el contrari, es considerarà que les traduccions seran de qualitat “per a informació”.

La responsabilitat del traductor per qualsevol motiu es limitarà al valor facturat de la feina, excepte quan es tracti de conseqüències raonablement previsibles:

1) La possibilitat d’aquesta responsabilitat es notifica expressament al traductor per escrit.

2) Aquesta responsabilitat està restringida dins dels límits de cobertura pactats en virtut de l’assegurança de responsabilitat professional de la qual disposa el traductor.

Competència deslleial

26. Si, en el curs de la seva relació, el client del traductor és un intermediari i si aquest client li presenta al traductor una tercera part que pot proporcionar-li feina, el traductor no es dirigirà a aquest últim per tal de sol·licitar-li feina ni treballarà per a aquest tercer en qualitat de traductor sense el consentiment per escrit del client durant un període de 6 mesos a comptar des del lliurament de l’últim encàrrec de traducció derivat de la presentació.

No obstant això, això no escaurà quan:

 • La tercera part i el traductor ja hagin treballat anteriorment.
 • El traductor actuï i sobre la base de la informació de domini públic.
 • El contacte amb el tercer sigui independent de la relació amb l’intermediari.
 • El contacte amb el tercer sorgeixi com a resultat de la publicitat de banda ampla.
 • El tercer busqui proveïdors en el mercat lliure.
 • L’intermediari faci un ús aïllat dels serveis del traductor.

Aplicabilitat i integritat

27. Aquests termes i condicions s’han d’interpretar conjuntament amb el Codi de Conducta Professional de l’Institut de Traducció i Interpretació (ITI) del Regne Unit perquè siguin complets i efectius. També estaran subjectes als requisits detallats o variants especificades expressament a la comanda relacionada amb un encàrrec de traducció en particular. La renúncia a qualsevol incompliment de qualsevol condició d’aquest document es considerarà una renúncia a qualsevol incompliment posterior d’aquesta o de qualsevol altra disposició.